Stravná jednotka:             
Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedlo je:     1,19 € na deň             
                                                                                    (desiata 0,28€, obed 0,68€, olovrant 0,23€)   

.............................................................................................................................................

Vyhlasovanie detí zo stravy

- priamo na čísle školskej jedálne: 035/6500125  (prípadne na čísle materskej školy: 035/6501153)

- alebo do zošitka na to určeného, ktorý je umiestnený vo vestibule materskej školy.

Dieťa treba vyhlásiť zo stravy najneskôr do 7:15 hod.

...................................................................................................................................................................................

Materská škola je zapojená aj do projektov: