Poplatky                                                       

Školné - 14 € mesačne 

             (Na základe VZN č.6/2015  mesta Šurany o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa 

             v materskej škole) Výška školného bola schválená na rodičovskom združení dňa 28.8.2019.

 

             Splatnosť: v hotovosti, do určeného dňa (obvykle 6.deň v mesiaci), riaditeľke školy

             V prípade nezaplatenia tohto poplatku ani po výzve, nebude dieťa ďalej prijaté do kolektívu

             Tento poplatok neplatia deti: 

              - predškolské deti (deti, ktoré dovŕšili k 31.8. päť rokov) 

              - deti poberateľov dávky v hmotnej núdzi (treba predložiť doklad)

              - ak dieťa nenavštevuje materskú školu 30 dní za sebou

 

ZRPŠ - 30 € ročne za dieťa

            (Na základe odsúhlasenia rodičov na plenárnom ZRPŠ -28. augusta 2019)

 

            Splatnosť: v hotovosti na podpis, do konca októbra, triednym učiteľkám

            Pri súrodencoch sa platí iba 1x

          

Strava - 1,54 € na deň  

             ( Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategorií je

             desiata 0,38€, obed 0,90€, olovrant 0,26€)

             Deťom, ktoré dovŕšili do 31.8. päť rokov, dopláca štát sumu 1,20 € a rodič platí 0,34 €.

             Splatnosť: šekom alebo internetbankingom do 5 dní od doručenia šeku. Ak ste platili šekom, 

             poprosíme odoslať šek cez formulár tu na stránke, alebo priniesť ukázať vedúcej jedálne.  

             Na prvý mesiac sa platí plné stravné, ďalšie mesiace sa odratúvajú dni z predchádzajúceho

             mesiaca, v ktoré bolo dieťa zo stravy vyhlásené. 

 

Poistenie - 3,46 € ročne/dieťa  (3,20 poistné + 0,26 daň z poistenia) - iba prihlásené deti - do 6.9.2019

             Dieťa bude poistené pre prípad úrazu v materskej škole, denná poistná suma pri hospitalizácii je 2 €, denné odškodné od 8.dňa nevyhnutného liečenia bude 3 €. Trvalé následky, alebo smrť v dôsledku takéhoto úrazu budú odškodnené sumou 2000 €.