Poplatky                                                       

Školné - 12 € mesačne 

             (Na základe VZN č.6/2015  mesta Šurany o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa 

             v materskej škole) 

 

             Splatnosť: v hotovosti, do určeného dňa (obvykle 6.deň v mesiaci), riaditeľke školy

             V prípade nezaplatenia tohto poplatku ani po výzve, nebude dieťa ďalej prijaté do kolektívu

             Predškolské deti (deti, ktoré majú do povinnej školskej dochádzky 1 rok) tento poplatok neplatia 

 

ZRPŠ - 30 € ročne za dieťa

            (Na základe odsúhlasenia rodičov na plenárnom ZRPŠ - 31. augusta 2018)

 

            Splatnosť: v hotovosti na podpis, do konca októbra, triednym učiteľkám

            Pri súrodencoch sa platí iba 1x

          

Strava - 1,19 € na deň  

             ( Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategorií je

             desiata 0,28€, obed 0,68€, olovrant 0,23€)

             Splatnosť: šekom alebo internetbankingom do 5 dní od doručenia šeku 

             Na prvý mesiac sa platí plné stravné, ďalšie mesiace sa odratúvajú dni z predchádzajúceho

             mesiaca, v ktoré bolo dieťa zo stravy vyhlásené.

             

             Vyhlasovať možno osobne, zapísaním do zošita na tento účel pripraveného vo vestibule školy, 

             alebo telefonicky na č.035/6500125 a to najneskôr do 7.15 hod., inak sa dieťaťu ráta plná strava.